Dla kogo adopcja kota ? [Dla kogo adopcja kota ?]

Dla kogo adopcja kota ?