POSTĘP JEST MINIMALNY – Raport o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 2012

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Centrum im. […]

fot. Photofanka

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Centrum im. Adama Smitha dn. 26 stycznia 2012 roku przedstawiły na konferencji prasowej doroczny Raport o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce 2012.

Trudna sytuacja w gospodarce światowej nie pozostaje bez wpływu na sytuację ekonomiczną w Polsce, w tym na sytuację tutejszych przedsiębiorstw. Rok 2011 był okresem stopniowej poprawy potencjału polskiej gospodarki. Wyniki polskiej gospodarki w minionym roku można uznać za umiarkowanie dobre. Na tle pozostałych państw UE stan finansów publicznych w Polsce nie przedstawia się najgorzej. W największej mierze zawdzięczamy to konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw oraz popytowi krajowemu.
Poprawa ogólnej koniunktury gospodarczej nie jest widoczna na rynku pracy, głównym obszarze gdzie powstaje bogactwo. Stopa bezrobocia w trzecim kwartale 2011 wyniosła 11,8 %. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło około 5,5 mln osób, o 100 tys. więcej niż w roku poprzednim. Natomiast średnie wynagrodzenie brutto w trzecim kwartale 2011 roku wynosiło 3581,94 PLN.

fot. Photofanka

Pomimo relatywnie dobrej sytuacji makroekonomicznej nadal trwa impas inwestycyjny. Przedsiębiorcy z niepokojem patrzą w przyszłość i wszelkie działania inwestycyjne podejmują z wielką ostrożnością. W 2011 roku rząd wprowadził kilka korzystnych zmian, w ramach Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Zaowocowały one poprawą warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w kilku obszarach, jednak nie przyniosły rozwiązań systemowych na szeroką skalę. W naszym przekonaniu są to zmiany niewystarczające, kosmetyczne i niedające nadziei na jakościowy przełom. Warto jednak zauważyć, iż pozycja Polski w międzynarodowych rankingach minimalnie (ale jednak!) poprawia się z roku na rok.
W 2010 r. liczba nowo zarejestrowanych podmiotów w systemie REGON wyniosła 402 tys. Spośród firm aktywnych zdecydowaną większość stanowiły mikroprzedsiębiorstwa (96%). Struktura polskich firm pod względem wielkości od lat pozostaje w zasadzie bez zmian. Jednocześnie w Polsce udział mikroprzedsiębiorstw jest o 4 pp. wyższy niż średnio w UE-27. Może to świadczyć o barierach rozwojowych, utrudniających przechodzenie firmom mikro na wyższy poziom rozwoju.
W okresie styczeń-wrzesień 2011 r. badane przez GUS przedsiębiorstwa uzyskały korzystniejsze niż rok wcześniej wyniki finansowe. Poprawiły się również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o 12,0%, a koszty tej działalności były wyższe niż przed rokiem o 11,8%.Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 87,2 mld i był wyższy o 15,6% niż rok wcześniej.

fot. Photofanka

W okresie trzech kwartałów 2011 roku po raz pierwszy od dwóch lat zanotowano wzrost nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Wzrosły one o 12% wobec spadku w latach ubiegłych.
Jako daleko niewystarczające, aczkolwiek pozytywne, należy uznać nieśmiałe próby upraszczania prawa przez rządzącą koalicję. Ostatnia taka zmiana weszła w życie 1 lipca 2011 r., wprowadzona przepisami ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Ustawa umożliwia m. in. składanie oświadczeń w miejsce dotychczasowego obowiązku przedstawiania zaświadczeń przy podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej. Ponadto likwiduje niektóre zezwolenia i rejestry działalności. Zmiany są niewielkie – stopniowo jednak wpływają na lepsze oceny polskiej gospodarki w międzynarodowych rankingach.

Według badań przeprowadzonych przez TNS Pentor ogólny klimat inwestycyjny w Polsce został oceniony jako dobry, poprawiając tym samy ocenę dostateczną z 2010 roku. Z badań prowadzonych przez ZPP wynika, że największymi przeszkodami w prowadzeniu firm według przedsiębiorców są:

Pełny raport dostępny jest na stronie www.zpp.net.pl  (zakładka: materiały)