Innowacyjna gospodarka – w 2012 r. konkursy o 5,4 mld zł – rp.pl

W programie „Innowacyjna gospodarka” zaplanowano konkursy o wartości 5,4 mld zł Z tego ok. 4,6 mld zł ma trafić do firm. O resztę powalczą samorządy i jednostki naukowe Najwięcej pieniędzy dla przedsiębiorców ma PARP. Pierwsze konkursy ruszą już w styczniu

– Mi­mo że „In­no­wa­cyj­na go­spo­dar­ka” to naj­szyb­ciej wdra­ża­ny kra­jo­wy pro­gram ope­ra­cyj­ny, w któ­rym pie­nią­dze się po­wo­li koń­czą, to w 2012 r. bę­dą ko­lej­ne kon­kur­sy – mó­wi „Rz” Iwo­na Wen­del, wi­ce­mi­ni­ster roz­wo­ju re­gio­nal­ne­go. Na­bo­ry pro­jek­tów za­pla­no­wa­no w 16 czę­ściach (dzia­ła­niach) pro­gra­mu. – Sza­cun­ko­wy bu­dżet prze­zna­czo­ny na te kon­kur­sy wy­nie­sie oko­ło 5,37 mld zł – do­da­je Wen­del.

Czytaj więcej >> Innowacyjna gospodarka – w 2012 r. konkursy o 5,4 mld zł | rp.pl.