Zmiany w rejestrze PESEL za rok – rp.pl

MSW potrzebuje więcej czasu na wdrożenie noweli ustawy o ewidencji ludności. Rząd zgadza się na przesunięcie jej o rok

Pod rządami  nowej ustawy szczególnego znaczenia nabierze rejestr PESEL – centralny zbiór danych dotyczących obywateli polskich i cudzoziemców mieszkających w Polsce – prowadzony przez ministra spraw wewnętrznych. Uprawnieni do umieszczania danych w rejestrze PESEL będą kierownicy urzędów stanu cywilnego, organy gminy, wojewodowie oraz organy właściwe do wydawania paszportów. Nowela zakłada też zniesienie obowiązku meldunkowego od 1 stycznia 2014 r. Ponadto w przekazywaniu danych z gmin do rejestrów centralnych zniesiony zostanie stopień wojewódzki.

Czytaj więcej >> Zmiany w rejestrze PESEL za rok | rp.pl.