Siła nabywcza płac rośnie coraz wolniej – rp.pl

Siła nabywcza wynagrodzeń Polaków jeszcze rośnie, ale już bardzo nieznacznie

W tym ro­ku prze­cięt­ne wy­na­gro­dze­nie wzro­śnie re­al­nie tyl­ko o ok. 1 proc. – wy­ni­ka z pro­gnoz re­sor­tu fi­nan­sów. To jesz­cze mniej niż w sła­bych pod tym wzglę­dem la­tach 2009 i 2010. A w po­rów­na­niu z re­kor­do­wy­m wzro­stem re­al­ne­go wy­na­gro­dze­nia w la­tach 2007 i 2008 je­go dy­na­mi­ka po pro­stu się za­ła­ma­ła.

Czytaj więcej >> Siła nabywcza płac rośnie coraz wolniej | rp.pl.