Polisy OC będą coraz droższe – rp.pl

Obowiązkowe OC może w 2012 roku kosztować nawet o 20 proc. więcej Kara za jazdę bez polisy wzrośnie do 3 tys. złotych Od lutego kierowcy nie będą podwójnie płacić za ubezpieczenie auta

Cho­ciaż ce­ny ko­mu­ni­ka­cyj­nych po­lis OC zdro­ża­ły w tym ro­ku o 11 proc., są one na­dal nie­ren­tow­ne dla ubez­pie­czy­cie­li i przy­nio­sły po III kw. pra­wie 400 mln zł strat na wy­ni­ku tech­nicz­nym. Dal­sze pod­wyż­ki cen są we­dług przed­sta­wi­cie­li bran­ży nie­unik­nio­ne. Wcho­dzą­ce w ży­cie w 2012 r. zno­we­li­zo­wa­ne prze­pi­sy do­ty­czą­ce ubez­pie­czeń tyl­ko zwięk­szą ska­lę pod­wy­żek.

Czytaj więcej >> Polisy OC będą coraz droższe | rp.pl.