KRUS należy utrzymać rozszerzając krąg ubezpieczonych o small biznes!!!

Często słyszy się nawoływania do rozwiązania ubezpieczeń rolniczych tzw. KRUS.Pomimo  oczywistych niedoskonałości tego rozwiązania , należy jednak utrzymać tę strukturę, zmieniając jej zakres działalności i rozszerzając krąg potencjalnych ubezpieczonych. Autor:  Mariusz Patey na bazie pomysłu Moniki Jastrzębskiej o rozszerzeniu kręgu ubezpieczonych w KRUS.

Uważam, że państwo nie powinno dzielić przedsiębiorców ze względu na obszar ich działalności. Podział na działalność rolniczą i pozarolniczą jest anachroniczny i generuje duże koszty społeczne. Należałoby podjąć dyskusję nad możliwością stworzenia kasy ubezpieczeniowej dostępnej dla wszystkich przedsiębiorców, nie tylko rolników.I można tu wykorzystać istniejące struktury KRUS.

Różnica między pracownikiem najemnym, a przedsiębiorcą polega na tym, że przedsiębiorca stara się płacić możliwie niskie składki na ubezpieczenia emerytalne, a nadwyżki finansowe lokuje głównie w swoją firmę. Pracownik najemny nadwyżki finansowe, jeśli nie przeznacza na konsumpcje, to powierza instytucjom finansowym. Dlatego, przedsiębiorcy powinni być zwolnieni z obowiązku płacenia składki do 2-ego filaru.  W chwili przejścia na emeryturę powinno się ułatwić przedsiębiorcy zbycie udziałów w swojej działalności gospodarczej (rolnej), a środkami ze sprzedaży zasilić jego indywidualne konto emerytalne. Młodzi przedsiębiorcy, rolnicy powinni mieć przygotowane linie kredytowe wspomagające zakup aktywów  firm, czy gospodarstw osób przechodzących na emeryturę.  Taka operacja znacząco wpłynie na wzrost wypłacanych  świadczeń emerytalnych. Mechanizm ten wzmocniłby również małei średnie firmy, prowadziłby do korzystnych przekształceń struktury gospodarstw rolnych.

Pozwalałby na szybki wzrost firm prowadzonych przez młodych rzutkich przedsiębiorców i rolników. Dotacje dla emerytalnych ubezpieczeń rolniczych mogłyby znacząco zmaleć z pożytkiem dla większości podatników.